आदमपुर मंडी नरमा  8547

हनुमानगढ़ नरमा 8577

अबोहर नरमा 8530