WhatsApp Group Join Now
Telegram Group (3.1K+) Join Now
नरमा कपास ग्वार मुंग मोठ के किसान इस ग्रुप से जुड़े Join Now

सरसो का भाव 3/12/22

सरसो का भाव 3/12/22

सरसो सलोनी का भाव
कोटा सलोनी 7150

अलवर सलोनी 7150

सलोनी शमसाबाद 7150

काला वाली सरसो 5745

श्री गंगानगर सरसो 5500/6181

सादुलपुर चूरू मंडी सरसो 6000

सरसो का भाव

गोयल कोटा सरसो 6600

हिसार सरसो 6350

बीकानेर सरसो 5600/6000

टोंक सरसो 6305

ग्वालियर सरसो 6100/6150

चरखी दादरी सरसो 6450

दिल्ली सरसो 6500

गंगापुर सिटी सरसो 6340

निवाई सरसो 6325

बरवाला सरसो 6125

गोलू वाला सरसो 6200

मॉरेना सरसो 6000

पोरसा सरसो 5975

भरतपुर सरसो 6305

कामां सरसो 6302

आदमपुर सरसो 61

डीग सरसो 6302

कुम्हेर सरसो 6302

नदबई सरसो 6302

अबोहर सरसो 5750

श्री विजयनगर सरसो 5775

नागौर सरसो 6250

जोधपुर सरसो 6425

बयाना सरसो 6309

हिंडौन सरसों 6371

सिरसा सरसो 5988

अलवर सरसो 6400

सुमेरपुर सरसो 6425

खैरथल सरसो 6400

अशोकनगर सरसो 6200

अलीगढ़ सरसो 5800

देवली टोंक सरसो 5000/6300

श्योपुर सरसो 6200

रेवाड़ी सरसो 5800/6400

Leave a Comment