ग्वार,मुंग,जीरा,मोठ,गेहूं,चना,नरमा कपास का भाव 24 दिसम्बर 2022

ग्वार,मुंग,जीरा,मोठ,गेहूं,चना,नरमा कपास का भाव 24 दिसम्बर 2022 सूरतगढ़ मंडी भावसरसो 5541/5980ग्वार 5421/5725नरमा 7910/8495 रावला मंडी भावसरसो 5500/6275नरमा 8200/8530ग्वार 5555/5640कपास 9795 रावतसर मंडी भावग्वार 5500/5700सरसो 5650/6170गेहूं 2640 अनूपगढ़ मंडी भावनरमा 7900/8696सरसों 5525/6041ग्वार 4000/5681मुंग 6702/7041चना 4700/4730 नागौर मंडी भावग्वार 5500/5600मूंग 6700/7600जीरा 27000/29500 श्री माधोपुर मंडी भावमूंगफली 6000/6200बाजरा 2000/2080ग्वार 5350/5600 श्री विजयनगर मंडी भावसरसों 5560/6181नरमा 8200/8629ग्वार 5745/5761मुंग 6000/6900गेहूं … Read more