WhatsApp Group Join Now
Telegram Group (3.1K+) Join Now
नरमा कपास ग्वार मुंग मोठ के किसान इस ग्रुप से जुड़े Join Now

सरसो का ताजा मंडी भाव

16/11/22

जयपुर सरसो 7000

टोंक सरसो 6500

निवाई सरसो 6500

अबोहर सरसो 6325

खेरली सरसो 6585

बरवाला सरसो 6350

आदमपुर सरसो 6388

गंगापुर सिटी सरसो 6640

ग्वालियर सरसो 6000/6400

पोरसा सरसो 6325

गोयल कोटा सरसो 6800

नदबई सरसो 6575

डीग सरसो 6575

नगर सरसो 6575

कुम्हेर सरसो 6575

कामां सरसो 6575

हिसार सरसो 6500

नीमच सरसो 6600

अशोकनगर सरसो 6200/6350

संगरिया सरसो 5625/6350

भरतपुर सरसो 6575

अलवर सरसो 6700/6750

कोटा सरसो 6200/6400

सुमेरपुर सरसो 6640

नागौर सरसो 5800/6200

बीकानेर सरसो 5400/6000

जोधपुर सरसो 6640

भट्टू सरसो 6577

सिरसा सरसो 6305

गोलू वाला सरसो 6341

नरमा का भाव👉 यहां क्लिक करें

वायदा बाजार भाव👉 यहां क्लिक करें

दिल्ली का भाव👉 यहां क्लिक करें

By vijaypal chahar

विजयपाल चाहर