सरसो का भाव 11 अक्टूबर

सरसो का भाव 11 अक्टूबर


सलोनी का भाव
सलोनी कोटा 7050
सलोनी अलवर 7100
सलोनी आगरा 7100

IMG 20221011 155703

खैरथल सरसो 6211

भरतपुर सरसो मिल dilvery 6180

अबोहर सरसो 5238/5900

सिरसा सरसो 5948

नोहर सरसो 6270
श्री गंगानगर सरसो 5200/6300
नोखा सरसो 5300/5600
पूगल सरसो 5300/5400
रावतसर सरसो 6040
आदमपुर सरसो 6191
संगरिया सरसो 5000/5950
श्योपुर सरसो 6050
कामां 6200
रेवाड़ी सरसो 6350
अलीगढ़ सरसो 5900
नोहर सरसो 5700/6270
खैरथल सरसो 6250
टोंक सरसो 6230

मुरैना सरसो 5790/5900

गंगापुर सिटी सरसो 6300

बारां सरसो 5700/5890

कोटा सरसो 5700

नगर सरसो 6200

डीग सरसो 6200

नदबई सरसो 6200

कोलकाता सरसो 6700

पोरसा सरसो 5875

जयपुर सरसो 6600

नरमा का भाव👈क्लिक करें

धान का भाव👈क्लिक करें

मौसम जानकारी👈क्लिक करें

Leave a Comment