WhatsApp Group Join Now
Telegram Group (3.1K+) Join Now
नरमा कपास ग्वार मुंग मोठ के किसान इस ग्रुप से जुड़े Join Now

आज सरसो भाव नरमी

आज का ताजा सरसो मंडी भाव किसान भाईयो हमारे द्वारा हर रोज ताजा मंडी भाव अपडेट किया जाता है आप रोज ताजा भाव अपडेट किया जाता है

सरसो का भाव 28/11/22
सलोनी अलवर 7250
सलोनी कोटा 7250
सलोनी शमसाबाद 7300

जोधपुर सरसो 6550

Recommended By- BEdigitech

कोलकाता सरसो 6900

लखनी सरसो 6100/6225

थराद सरसो 6100/6400

धनेरा सरसो 6000/6245

नेनवा सरसो 6150/6300

भरतपुर सरसो 6375

जयपुर सरसो 6825

दिल्ली सरसो 6650

चरखी दादरी सरसो 6600

गंगापुर सिटी सरसो 6475

नदबई सरसो 6432

हिसार सरसो 6400

ग्वालियर सरसो 6350

बरवाला सरसो 6200

गोयल कोटा सरसो 6650

अलवर सरसो 6550

कोटा सरसो 6200

सुमेरपुर सरसो 6550

नागौर सरसो 6300

सिरसा सरसो 6200

खेरली सरसो 6440

मुरैना सरसो 6200

विसनगर सरसो 6000/6135

डीसा सरसो 6000/6175

पटना सरसो 6000/6200

बीकानेर सरसो 5900

देवास सरसो 5500/5700

मंदसौर सरसो 5800/6200

अशोकनगर सरसो 6000/6200

खैरथल सरसो 6475

मंडावर सरसो 6450

महवा सरसो 6432

श्री गंगानगर सरसो 5860/6585

नोहर सरसो 6100

धौलपुर सरसो 6525

गोलू वाला सरसो 5600

ऐलनाबाद सरसो 5800/6262 अब तक

अबोहर मंडी सरसो 5425/6305

आदमपुर सरसो 6323

भट्टू सरसो 6350

Leave a Comment

error: Content is protected !!