WhatsApp Group Join Now
Telegram Group (3.1K+) Join Now
नरमा कपास ग्वार मुंग मोठ के किसान इस ग्रुप से जुड़े Join Now

सरसो का भाव – sarson ka bhav

आज वार सोमवार तारीख 7/11/22 आज सरसो भाव में दिखा सुधार

सरसो का भाव
सरसो सलोनी का भाव
सलोनी कोटा 7575
सलोनी शमसाबाद 7700
सलोनी अलवर 7650

नरमा कपास का भाव👉 यहां क्लिक करें

जयपुर 7175+gst
कोलकाता सरसो 7300+gst
गोयल कोटा 7050+gst

अबोहर सरसो 5300/6400

गोलू वाला सरसो 6430

बरवाला सरसो 6400

गंगापुर सिटी सरसो 6730

ग्वालियर सरसो 6200/6550

नदबई सरसो 6751

डीग सरसो 6751

नगर सरसो 6751

कुम्हेर सरसो 6751

कामां सरसो 6751

नरमा कपास का भाव👉 यहां क्लिक करें

लाखणी सरसो 6225/6300

थराद सरसो 6250/6500

धनेरा सरसो 6150/6450

नेनावा सरसो 6250/6500

पिलूडा सरसो 6250/6500

विसनगर सरसो 6150/6300

भरतपुर सरसो 6751

दिसा सरसो 6000/6325

दिल्ली का भाव👉 यहां क्लिक करें

पटना सरसो 6125/6325

हिसार सरसो 6400

सुमेरपुर सरसो 6570

नागौर सरसो 6100/6300

बीकानेर सरसो 6000

जोधपुर सरसो 6570

खैरथल सरसो 6800

श्योपुर सरसो 6400

वायदा बाजार भाव👉 यहां क्लिक करें

मंदसौर सरसो 6100/6480

कटनी सरसो 5200/5800

देवास सरसो 5500/5700

संगरिया सरसो 5534/6451

रावला सरसो 6560

खाजूवाला सरसो 6200/6400

जेतसर सरसो 6100

चरखी दादरी सरसो 6850

दिल्ली सरसो 6900

बयाना सरसो 6769

आदमपुर सरसो 6879

सिरसा सरसो 6000/6611

सादुलपुर चूरू सरसो 6300

टोंक सरसो 6680

नीमच सरसो 6700

सिवानी सरसो 6000

लेब 6650

सादुल शहर सरसो 5800/6700

श्री करणपुर सरसो 6698

रायसिंहनगर सरसो 6472

सूरतगढ़ सरसो 5880/6340

गजसिंहपुर मंडी सरसो 5500/6350

नोखा 6050

अनूपगढ़ सरसो 5905/6440

नोहर सरसो 6000/6700

भट्टू सरसो 6493

रावतसर सरसो 6580

ऐलनाबाद सरसो 6100/6590

श्री गंगानगर सरसो 6100/6829

नरमा कपास का भाव👉 यहां क्लिक करें

मंदसौर सरसो 6480

जावरा सरसो 6660

मनासा सरसो 5000/6500

इंदौर सरसो 5560

ग्वार,मुंग, मोठ मूंगफली जीरा आदि भाव👉 यहां क्लिक करें

मौसम जानकारी👉 यहां क्लिक करें

By vijaypal chahar

विजयपाल चाहर