WhatsApp Group Join Now
Telegram Group (3.1K+) Join Now
नरमा कपास ग्वार मुंग मोठ के किसान इस ग्रुप से जुड़े Join Now
Mustard price todayMustard price today

सरसो का भाव 17/12/22

सलोनी अलवर 7200
सलोनी कोटा 7150
सलोनी शमसाबाद 7225

जयपुर सरसो 6700+gst
कोलकाता 6800gst
गोयल कोटा सरसो 6600

अशोकनगर सरसो 5800/5900

देवास सरसो 5400/5600

मंदसौर सरसो 5600/6000

सुमेरपुर सरसो 6375/6400

गंगापुर सिटी सरसो 6400

कोटा सरसो 5600/6200

पाटन सरसो 5750/6000

डीसा सरसो 5975

भरतपुर सरसो 6341

विसनगर सरसो 5950

पीलुडा सरसो 6050

नेनवा सरसो 5750/6000

ध्नेरा सरसो 5750/6000

थराद सरसो 5850/6100

लखनी सरसो 5950

कामां सरसो 6341

नदबई सरसो 6341

डीग सरसो 6341

नगर सरसो 6341

कुम्हेर सरसो 6341

गोयल कोटा 6600

पोरसा सरसो 6025

ग्वालियर सरसो 6150

बरवाला सरसो 6150

आदमपुर सरसो 6200

गोलू वाला सरसो 5691/6039

काला वाली सरसो 5845

ऐलनाबाद सरसो 5700/6180 बोली जारी

सिरसा सरसो 6040

भट्टू सरसो 6140

श्री गंगानगर सरसो 5750/6204

By vijaypal chahar

विजयपाल चाहर