WhatsApp Group Join Now
Telegram Group (3.1K+) Join Now
नरमा कपास ग्वार मुंग मोठ के किसान इस ग्रुप से जुड़े Join Now

आज तारीख 1/12/22

सरसो सलोनी कोटा 7200

सलोनी अलवर 7200

सलोनी शमसाबाद 7250

आदमपुर 6129

गुढ़ा गोडजी सरसो 6100

सरसो का भाव

दिल्ली सरसो का भाव 6700

सादुलपुर चूरू सरसो 6150

विसनगर सरसो 6125

थराद सरसो 6000/6375

लखनी सरसो 6000/6150

श्योपुर सरसो 6250

केकड़ी सरसो 6300

खैरथल सरसो 6500

सुमेरपुर सरसो 6550

पटना सरसो 5900/6100

हापुड़ सरसो 6500

धनेरा 5900/6175

अलवर सरसो 6500

टोंक सरसो 6380

नेवई सरसो 6400

जोधपुर सरसो 6500

कोटा सरसो 5800/6280

नागौर सरसो 6300

कुम्हेर सरसो 6431

डीग सरसो 6431

कामां सरसो 6431

भरतपुर सरसो 6370

ग्वालियर सरसो 6300

पोरसा सरसो 6125

बरवाला सरसो 6250

नोहर सरसो 6220

नदबई सरसो 6431

अबोहर सरसो 5500/6000

गंगापुर सिटी सरसो 6450

जयपुर सरसो 6775

गोयल कोटा सरसो 6600

चरखी दादरी सरसो 6550

अलीगढ़ सरसो 6000

गोलू वाला सरसो 6278

संगरिया सरसो 5455/6150

नरमा का भाव👈 क्लिक करें

By vijaypal chahar

विजयपाल चाहर